Jak dostać duży leasing? Niektórzy przedsiębiorcy muszą inwestować w zakup nowoczesnych, drogich maszyn. Jak przygotować firmę do tego, aby otrzymała leasing maszyn na dużą kwotę, jeśli dotychczas takiego nie brała?

duży leasing

.

Co to jest duży leasing?

Duży leasing to leasing na kwoty znacznie powyżej 1 mln zł. Ocena takich wniosków leasingowych nie mieści się w ramach procedury uproszczonej. Mogą dotyczyć zakupu pojedynczej maszyny lub kilku maszyn składających się na ciąg technologiczny. Górna granica kwoty nie jest jednoznacznie określona ale na rynku leasingu transakcje na kwoty powyżej 20 mln zł, lub równowartości tej kwoty w euro zawierane są rzadko.

Wniosek leasingowy na dużą kwotę jest oceniany indywidualnie. Bierze się pod uwagę nie tylko wyniki finansowe leasingobiorcy, ale także:

 • doświadczenie branżowe,
 • cel zakupu (najlepiej gdy jest związny z podpisaniem nowego kontraktu lub zwiększeniem dotychczasowych),
 • historię w BIK i innych bazach,
 • opis aktualnej sytuacji firmy i planów rozwojowych,
 • rodzaj leasingowanych maszyn i sprzedawcę / producenta.

Jak przygotować się do otrzymania leasingu na dużą kwotę?

.

Na początek weź mniejszy leasing

Firmy leasingowe znacznie chętniej finansują przedsiębiorców, których już znają, niż nowych klientów. Jeśli przyjdziesz po leasing samochodu osobowego każdy leasingodawca chętnie udzieli finansowania, ponieważ kwota będzie relatywnie nieduża a przedmiot łatwozbywalny.

Sytuacja się komplikuje, gdy przedmiotem leasingu jest droga, specjalistyczna maszyna o niewielkim rynku wtórnym. Ponieważ taka maszyna nie stanowi dobrego zabezpieczenia transakcji ocena wniosku leasingowego opiera się raczej na leasingobiorcy. Łatwiej o uzyskanie leasingu, gdy leasingobiorca jest już znany leasingodawcy.

Wzięcie mniejszego leasingu ma na celu wyrobienie pozytywnej historii płatniczej u leasingodawcy. Pozwoli w przyszłości dostać leasing na większe kwoty na lepszych warunkach (np. z mniejszym wkładem własnym). Mimimalny czas spłaty potrzebny do wyrobienia pozytywnej historii płatniczej wynosi 6 miesięcy.

Nie oznacza to, że nowy klient nie może liczyć na uzyskanie dużego leasingu. Po prostu może dostać zaporowe warunki leasingu, gdy nie jest dużą firmą.

.

Podział dużego leasingu między kilka firm leasingowych

Im większa kwota leasingu, tym trudniej go dostać. Nagle trzeba wykazać się większą zdolnością leasingową albo przygotować się na wysoki wkład własny i zabezpieczenia dodatkowe.

Jeśli inwestycja składa się z zakupu kilku maszyn przemysłowych, a zdolność leasingowa jest nadwyrężona dobrym pomysłem będzie podzielenie inwestycji między różne firmy leasingowe, w czym pomagamy. Dzięki temu każdy leasingodawca sfinansuje umiarkowaną kwotę, co pozwoli mu udzielić leasing na lepszych warunkach, przykładowo z mniejszym wkładem własnym lub bez dodatkowych zabezpieczeń.

Leasingodawcom znacznie prościej podjać decyzję o udzieleniu leasingu na kwotę przykładowo 800 tys. zł netto, niż 3,2 mln zł netto. Szczególnie gdy roczny przychód firmy jest porównywalny lub nieznacznie wyższy od ceny zakupu maszyn. Jeśli na inwestycję składa się zakup kilku maszyn, łącznie za 3,2 mln zł netto, a roczny przychód firmy mieści się w przedziale 3-5 mln zł, to podzielenie finansowania między 3-4 firmy leasingowe zdecydowanie ma sens.

Mądry dobór leasingodawców i skoordynowanie działań tak, aby zaciągać leasingi w tym samym czasie pozwoli na sfinansowanie całej inwestycji szybko i bezboleśnie. Zdecydowanie zachęcamy do kontaktu z nami przed podjęciem tego typu działań.

Gorzej, gdy przedmiotem leasingu jest jedno, drogie aktywo. Wtedy nie ma możliwości podzielenia inwestycji pomiędzy różnych leasingodawców.

.

Zakup drogich maszyn z dofinansowaniem unijnym

Pozyskanie dotacji unijnej jest mocnym impulsem do zrealizowania ambitnych, wysokokwotowych inwestycji w firmie, w tym zakupu nowoczesnych maszyn.

Znaczny odsetek przedsiębiorców finansuje projekty z dotacjami unijnymi ze środków zewnętrznych. Zwykle wybierają kredyt bankowy, ale czasami sięgają po finansowanie pożyczką leasingową lub leasingiem. Za pożyczką leasingową przemawia prostota rozliczenia projektu (jeden wniosek o płatność), faktura zakupu wystawiona na pożyczkobiorcę i łatwiejsza procedura uzyskania środków, niż w banku. Więcej informacji na ten temat publikujemy w tekście: Pożyczka pod dotacje jako źródło finansowania projektów z dofinansowaniem unijnym, oraz w poniższym video:

Oceniając wniosek na maszyny z dofinansowaniem unijnym część leasingodawców oblicza zdolność z uwzględnieniem dotacji, co działa na korzyść leasingobiorcy. Innymi słowy mogą finansować cały zakup (z pomniejszeniem o wkład własny) spodziewając się, że w ciągu kilku miesięcy otrzymają zwrot dotacji. Dzięki temu oczekują zdolności na część nieobjętą dofinansowaniem.

Pozostałe firmy leasingowe oczekują zdolności na całość wnioskowanej kwoty. Argumentują, że dotacja może zostać niewypłacona lub podlegać zwrotowi w przyszłości. Dlatego nie powinna być głównym czynnikiem, od którego zależy realizacja projektu. W celu uzyskania finansowania trzeba więc wykazać się wyższą zdolnością, zaproponować dodatkowe zabezpieczenia albo zmienić leasingodawcę na innego.

W projektach z dotacją unikamy dzielenia projektu między leasingodawców. Powszechnym zabezpieczeniem jest bowiem cesja z dotacji na rzecz pożyczkodawcy.

Jeśli wnioskujesz o finansowanie bez cesji dotacji, czyli chcesz zachować dofinansowanie w firmie, sprawa podzielenia inwestycji między pożyczkodawców jest otwarta.

.

Czasem warto poczekać na lepsze wyniki

Oceniając wniosek większość firm leasingowych analizuje wyniki finansowe leasingobiorcy za 2 okresy: ubiegły oraz bieżący rok obrachunkowy. Niektóre za 2 zamknięte lata i rok bieżący. Jednocześniej ważniejsze są wyniki za zamknięte lata obrachunkowe, niż za rok bieżący.

Ponadto firmy leasingowe bacznie zwracają uwagę na wyniki firmy w czasie – preferują leasingobiorców, których zyski i sprzedaż wykazują tendencję wzrostową w analizowanych okresach. Nie lubią spadku przychodów. Do tego dochodzą jeszcze wskaźniki finansowe.

W pewnych sytuacjach dobrym pomysłem jest poczekać kilka miesięcy i złożyć wniosek w oparciu o lepsze wyniki finansowe. Przykładowo jeśli:

 • w ostatnim zamkniętym roku twoja firma wykazała stratę albo symboliczny zysk,
 • w roku bieżącym sprzedaż rośnie a firma osiąga wysokie dochody,

to może lepiej będzie poczekać ze złożeniem wniosku do czasu zakończenia bieżącego roku obrachunkowego. W lutym lub marcu kolejnego roku pokażesz wstępne wyniki za ostatni rok, jako zamknięty oraz 1-2 mce nowego roku. A nawet pokazując 2 zamknięte lata obrachunkowe wcześniejszy okres ma mniejsze znaczenie, niż ostatni zamknięty rok obrachunkowy.

W ten sposób podstawą do analizy będą dane finansowe za dobrze zamknięty rok, a twoje szanse na uzyskanie leasingu wzrosną. Podkreślamy, że chodzi o duży leasing, w którym zdolność leasingowa ma znaczenie.

W sytuacji odwrotnej, gdzie zamknięty rok był dobry, a bieżący jest słabszy – warto z kolei pospieszyć się ze złożeniem wniosku, a także przygotować dobre wyjaśnienie dla aktualnej sytuacji.

Duży leasing w oparciu o prognozowane wyniki

Niektórzy leasingodawcy mogą podpierać się prognozą na bieżący lub kolejny rok obrachunkowy i w ten sposób liczyć zdolność leasingową. W tej sytuacji dobrze przygotowany biznesplan może okazać się ważnym argumentem za udzieleniem leasingu. Po takie rozwiązanie sięgamy wtedy, gdy z bieżących wyników nie wychodzi zdolność leasingowa.

W dużych leasingach sama prognoza to jednak często za mało i do sukcesu potrzebne jest jeszcze dodatkowe zabezpieczenie.

.

Duży leasing – przygotuj się na dodatkowe zabezpieczenia

Gdy przedmiotem jest maszyna leasing na duże kwoty nierzadko wiąże się z koniecznością przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń leasingu. Leasingodawcy chcą ograniczyć ryzyko na różne sposoby. Często oczekują:

 • Wyższego wkładu własnego, niż wnioskowany, na przykład 20-30% zamiast 10%.
 • Gwarancji BGK.
 • Poręczenia prywatnego prezesa za spółkę, czasem poręczenia innego podmiotu działającego w większej skali.
 • Zastawu na nieruchomości lub innym środku trwałym o wartości porównywalnej do wnioskowanego przedmiotu.
 • Cesji z dotacji – jeśli leasingobiorca otrzymał dofinansowanie unijne do zakupu maszyny.
 • Kaucji, która zostanie zwolniona po 1-2 latach terminowej spłaty etc.

Mając tego świadomość dobrze jest przemyśleć sprawę potencjalnych zabezpieczeń dodatkowych, które możemy w razie czego zaproponować. Jeśli zdolność jest na pograniczu można też od razu zaproponować leasingodawcy dodatkowe zabezpieczenie, w ten sposób zorganizowaliśmy leasing Porsche 911 fryzjerce na karcie podatkowej.

.

Jakie dokumenty są potrzebne do zorganizowania dużego leasingu?

Lista dokumentów do dużego leasingu obejmuje pozycje obowiązkowe i dodatkowe – opcjonalne.

Obowiązkowe dokumenty do leasingu:

 • Dokumenty finansowe firmy za 1-2 lata + rok bieżący,
 • Ewidencja środków trwałych / tabele amortyzacji,
 • Wypełniony wniosek leasingowy na formularzu leasingodawcy,
 • Faktura pro forma + specyfikacja techniczna wnioskowanych maszyn + warunki płatności,
 • W przypadku projektów z dotacją – umowa o dofinansowanie,
 • Opis prowadzonej działalności i celu zakupu.

Dokumenty, które nie sa konieczne, ale dobrze je załączyć do wniosku:

 • Kontrakt, pod który następuje zakup (jeśli dotyczy),
 • Biznesplan albo prognozowane wyniki,
 • Opinie bankowe lub leasingowe,
 • Zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US,
 • Wniosek o dofinansowanie unijne (projekty z dotacją),
 • Raport z badania biegłego (o ile dotyczy),
 • Inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia transakcji np. pozwolenia, listy intencyjne, oświadczenia majątkowe reprezentantów etc.

.

Nie zostawiaj zorganizowania dużego leasingu na ostatnią chwilę

Ocana dużego wniosku leasingowego może trwać długo. Nie jest niczym niezwykłym oczekiwanie przez 1-3 miesiące na decyzję leasingodawcy, gdy wnioskowana kwota przekracza 5 mln zł. A jeśli z jakiegoś powodu leasingodawca odmówi udzielenia leasingu to cały proces trzeba zacząć od nowa gdzieś indziej.

Z tego powodu nie warto zostawiać organizowania dużego leasingu na ostatni moment.

1

Chcesz rozwinąć firmę poprzez leasing?

Oferta leasingu Leason – duży leasing i nie tylko

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Brak zdolności leasingowej na całą inwestycję – pomoc brokera

Leasing pierwszej linii produkcyjnej w firmie

Limit leasingowy – co to jest i jakie są jego zalety?

10 najczęściej popełnianych błędów w leasingu samochodów i maszyn

  5/5 - (4 votes)

  Poprzedni post

  Leasing maszyn do obróbki drewna i produkcji mebli

  Następny post

  Leasing odliczenie VAT, PIT, ZUS i CIT 2024