Leasing operacyjny na zakup maszyn objętych dotacją unijną. Projekty inwestycyjne objęte dofinansowaniem unijnym najczęściej finansowane są z własnych środków lub kredytem / pożyczką ale zdarza się, że przedsiębiorcy chcą lub muszą sięgnąć po leasing operacyjny. W tym tekście pokażemy jakie warunki leasingu będą możliwe i w jaki sposób dostosować je do okresu rozliczeniowego wynikającego z projektu. Dofinansowaniem unijnym objęte są przede wszystkim maszyny i urządzenia, dlatego skupimy się właśnie na nich.

leasing z dotacją unijną

1

Leasing operacyjny w polskim prawie

Zacznijmy od przytoczenia definicji leasingu operacyjnego wynikającej z ustawy, ponieważ ma duże znaczenie w kontekście warunków leasingu maszyn.

Art. 709 KC podaje nastepującą definicję leasingu:

„Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.”

Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

.

Art. 23b pkt 1 ustawy o PIT (oraz analogicznie art. 17b ustawy o CIT) uszczegóławia, że:

Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, jeżeli:

1) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;
3) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio.

Największe znaczenie ma fragment mówiący, że umowa leasingu operacyjnego musi trwać min. 40% okresu amortyzacji przedmiotu leasingu.

.

Leasing operacyjny a dotacja

Projekty unijne finansowane leasingiem operacyjnym dają beneficjentowi określony czas objęty refundacją, przykładowo 3 lata. Wszystkie opłaty leasingowe poniesione w tym czasie zostaną objęte dofinansowaniem – przedsiębiorca otrzymuje zwrot (dotację) proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Gdy czas spłąty leasingu mieści się w okresie objętym refundacją to można otrzymać dotację do całego leasingu.

Jeśli czas trwania umowy leasingu wykracza poza maksymalny termin rozliczenia projektu, część płatna po terminie nie będzie objęta dofinansowaniem.

Oczywistym jest, że każdy przedsiębiorca chce wziąć leasing z czasem spłąty mieszczącym się w okresie refundacji. Problem w tym, że nie zawsze jest to możliwe.

Wróćmy jeszcze raz do definicji leasingu operacyjnego: umowa musi trwać co najmniej 40% okresu amortyzacji przedmiotu leasingu.

.

Stawka amortyzacji a minimalny czas trwania leasingu operacyjnego

Różne przedmioty mają różne roczne stawki amortyzacji, które są zdefiniowane w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Najczęstsze stawki amortyzacji maszyn i urządzeń:

Stawka 20% oznacza, że rocznie można zamortyzować 20% ceny zakupu a ujęcie całego zakupu w kosztach trwa 5 lat (5*20% = 100%). Łatwo obliczyć, że leasing maszyn budowlanych musi trwać minimum 2 lata, wtedy bowiem wypada 40% okresu amortyzacji. Analogicznie dla prasy krawędziowej z 10% stawką amortyzacji najkrótszy leasing trwa 4 lata.

Zagadnieniu wpływu stawki amortyzacji na warunki leasingu poświęciliśmy tekst: Stawka amortyzacji a wykup i jak go obliczyć. Prezentujemy w nim także minimalne wartości wykupu z leasingu dla różnych stawek amortyzacji i różnych okresów leasingu. Warto go przeczytać przed dalszą lekturą.

.

Problem: leasing dłuższy niż okres objęty refundacją dotacji

Jak widzisz minimalny czas trwania leasingu jest sztywno określony. Moga pojawić się sytuacje (szczególnie dla maszyn i linii technologicznych o niskiej stawce amortyzacji), w których umowa leasingu operacyjnego będzie dłuższa, niż okres objęty dofinansowaniem unijnym. Co można z tym zrobić opisujemy w dalszej części tekstu.

Z tego powodu przedsiębiorcy częściej wybierają kredyt jako formę finansowania inwestycji z dotacjami unijnymi. Firmy leasingowe, aby skutecznie konkurować na tym polu z bankami wprowadziły do swojej oferty pożyczki pod dotacje unijne.

W obu tych formach finansowania czas spłąty pożyczki nie zależy od stawki amortyzacji a projekt rozliczasz jednym wnioskiem o płatność. Zwykle jednak dotacja jest jednym z zabezpieczeń transakcji i idzie na spłatę znacznej części pożyczki.

W leasingu operacyjnym placisz po prostu raty a dotację zachowujesz w firmie.

.

Leasing operacyjny na projekty z dotacją

Poniżej prezentujemy kilka harmonogramów spłat leasingu na linię technologiczną za 5 mln zł netto ze stawkami armotyzacji 14% i 10%. Wszystkie podane kwoty są cenami netto. Zakładamy, że okres rozliczeniowy projektu wynosi 3 lata (36 miesięcy).

Stawka amortyzacji linii technologicznej 14%

Leasing na 3 lata (najkrótszy możliwy)
Wkład własny 10%
Wykup 20% (najniższy możliwy)
Harmonogram spłat:

leasing operacyjny 3 lata

Powyższy scenariusz prawdopodobnie spełnia założenia. Jednakże jeśli byłby problem z rozliczeniem wykupu (pod względem dotacji) można zastosować dłuższy leasing:

Leasing na 5 lat
wkład własny 10%
Wykup 1%
Prawie cały kapitał spłacamy w trakcie pierwszych 3 lat, potem raty w symbolicznej wysokości.
Harmonogram spłat:

leasing operacyjny 5 lat

leasing operacyjny na 5 lat

Prawie 99% kapitału spłacamy w trakcie pierwszych 3 lat leasingu. Potem przez 2 lata płacimy raty w symbolicznej wysokości, a na końcu wykupujemy linię za 1%.

.

Stawka amortyzacji linii technologicznej 10%

Dla linii technologicznej ze stawką amortyzacji 10% najkrótszy leasing operacyjny może trwać 4 lata, ale z punktu widzenia dotacji lepszy jest dłuższy leasing.

Leasing na 4 lata
Wkład własny 10%
Wykup 25% (minimalny możliwy)
Harmonogram spłat wygląda następująco:

leasing operacyjny 4 lata

Leasing na 4 lata jest niezbyt korzystny. Możemy większość kapitału, ponad 70%, spłacić w pierwszych 3 latach zostawiając symboliczne raty kapitałowe w czwartym roku. Nie możemy jednak niczego zrobić z wysokim 25% wykupem. To jest najmniejszy możliwy wykup.

Dlatego lepszy jest dłuższy leasing, który pozwoli zastosować niższy wykup, a kapitał z wykupu przenieść do spłaty w trakcie pierwszych 3 lat leasingu.

Leasing na 6 lat
Wkład własny 10%
Wykup 3,2% (minimalny możliwy)
Harmonogram spłat wygląda następująco:

leasing operacyjny 6 lat

leasing operacyjny na 6 lat

W tym wariancie spłata kapitału w trakcie pierwszych 3 lat przekracza 95%. Od 4 roku raty kapitałowe są symboliczne. Po 6 latach minimalny wykup wynosi już tylko 3,2%.

Alternatywnie możliwy jest leasing 7-letni z wykupem 1%, w którym można tak ułożyć harmonogram spłat, żeby nawet 97-98% kapitału spłacić w trakcie pierwszych 3 lat leasingu. Dotacja będzie wypłacona niemalże dla całej linii a tylko minimalna część przepadnie.

.

Leasing z dotacją z większą spłatą kapitału na początku

Czasami okres objęty dofinansowaniem unijnym jest krótszy i wynosi np. 12-24 miesiące. również wtedy można zastosować leasing z niestandardowym harmonogramem, w którym zdecydowaną większość kapitału spłacamy na początku umowy.

W leasingu funkcjonuje niepisana zasada mówiąca o tym, że maksymalna spłata kapitału w pierwszym roku leasingu może wynieść 60-70% kapitału. Jednakże nie przeszkodziło nam to zrealizować leasingu, w którym w pierwszym roku przedsiębiorca spłacił 95% kapitału.

Wymagało to uzyskania zgody zarządu leasingodawcy, ale argumentem za był właśnie krótki okres objęty dofinansowaniem unijnym.

.

Co gdy dopłaty nie obejmują opłaty wstępnej?

Wtedy wnioskujemy o leasing bez pierwszej wpłaty, a w zamian za to podnosimy pierwszą ratę leasingu, np. do 10-20%.

.

Leasing operacyjny z dotacją unijną krok po kroku

O leasing możesz wnioskować na etapie składania wniosku o przyznanie dofinansowania (wtedy ubiegasz się o promesę zawarcia umowy leasingu) lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Przedstawiasz standardowe dokumenty do leasingu, a więc:

 • wypełniony wniosek leasingowy,
 • ofertę zakupu maszyn,
 • dokumenty finansowe,
 • opis działalności firmy i celu zakupu,
 • umowę o dofinansowanie (jeśli jest już podpisana) + wniosek,
 • inne dokumenty i informacje istotne z punktu widzenia transakcji.

Kolejnke kroki wyglądają następująco:

 1. Składamy wniosek o przyznanie leasingu.
 2. Podpisujemy umowę leasingową, jednakże nie wcześniej, niż dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie
 3. Wpłacasz wkład własny (o ile jest) do leasingodawcy lub do sprzedawcy.
 4. Leasingodawca zamawia fakturę i płaci.
 5. Odbierasz przedmiot leasingu i od następnego miesiąca zaczynasz spłacać raty leasingu.

Jeśli sprzedawca oczekuje płatności w transzach to leasingodawca może się do tego dostosować. Wtedy dodatkowo podpisujemy trójstronny kontrakt zakupu, który precyzuje warunki i terminy wypłaty poszczególnych transz. Przy kwotach powyżej 100.000 EUR lub USD możliwy jest leasing maszyn z zagranicy (z płatnością zagranicę).

.

Warunki leasingu operacyjnego maszyn z dotacją:

1

Oferta leasingu operacyjnego na projekt z dotacją w Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu lub pożyczki na projekt z dotacją? Sprawdź u nas. Mamy duże doświadczenie w finansowaniu maszyn, w tym z projektami unijnymi.

Pożyczka leasingowa >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

Leasing samochodów >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Co to jest pożyczka leasingowa?

Pożyczka na maszyny

Leasing operacyjny a finansowy – różnice

5/5 - (1 vote)

Poprzedni post

Leasing Lamborghini Urus z Niemiec za 2 mln zł brutto

Następny post

Wykup samochodu z leasingu na towary handlowe