Pierwsi leasingodawcy mają już w swojej ofercie ubezpieczenie GAP maszyna. W tym wpisie przyjrzymy się dokładniej temu rozwiązaniu. Sprawdzimy też wyłączenia.

Ubezpieczenia GAP na samochody zdobyły dużą popularność, szczególnie w leasingu nowych samochodów osobowych. Działają przy szkodach całkowitych oraz kradzieżach. Mimo, że są dobrowolne wielu kierowców decyduje się na ich zakup. Ubezpieczenia GAP dostępne są w różnych wariantach, o czym więcej pisaliśmy w tekście Ubezpieczenie GAP w leasingu.

Dla firm leasingowych ubezpieczenia te są źródłem dodatkowego dochodu.

1

Ubezpieczenie GAP maszyna

Teraz pierwsi leasingodawcy oferują GAP na maszyny. Czy jest to dobre rozwiązanie, czy też tylko sposób na dodatkowy zarobek leasingodawcy? Sprawdzimy na podstawie GAP maszyna oferowanego przez Santander Leasing.

1

Przedmiot ubezpieczenia GAP maszyna

Przedmiotem ubezpieczenia GAP na maszyny jest:

 1. Ryzyko powstania szkody finansowej (szkoda całkowita lub kradzież).
 2. Awaria maszyny, która powoduje przestój powyżej 21 dni (co musi zostac udokumentowane przez autoryzowany serwis).

Ochrona działa do 120 miesięcy od wyprodukowania maszyny, czyli leasingując maszynę używaną możesz wykupić dla niej GAP. Będzie działał do czasu, aż maszyna nie osiągnie wieku 10 lat lub do końca leasingu – w zależności co nastąpi szybciej.

1

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP maszyna?

Dla maszyny o wartości 100 000 zł koszt ubezpieczenia wynosi w zaokrągleniu około 20 zł miesięcznie (240 zł rocznie). Cena waha się lekko w zależności od wartości i rodzaju maszyny, przykładowo:

dla leasingu sprzętu medycznego, np. ultrasonografu o wartości 43 000 zł wynosi 9,27 zł miesięcznie (111,24 zł rocznie), czyli 0,26% rocznie,

dla leasingu wiertarki CNC o wartości 138 000 zł wynosi 25,98 zł miesięcznie (311,76 zł rocznie) czyli 0,23% rocznie.

Koszty są więc niższe, niż dla samochodów.

1

Limit wypłat z ubezpieczenia GAP maszyna

Dla szkody całkowitej suma ubezpieczenia wynosi 20% wartości początkowej maszyny, jednocześnie nie więcej, niż 200 000 zł. Ubezpieczenie jest wypłacane po uprzedniej wypłacie odszkodowania z umowy ubezpieczenia podstawowego (obowiązkowe ubezpieczenie majątkowe) przez ubezpieczyciela pierwotnego.

Ubezpieczenie GAP maszyna przypomina zatem GAP indeksowy stosowany w leasingu samochodów.

W przypadku awarii:

 • Przestój maszyny powyżej 21 dni powoduje wypłatę odszkodowania dodatkowego w wysokości 1 raty leasingu lub pożyczki.
 • Maksymalna kwota odszkodowania dodatkowego wynosi 2000 zł lub 3000 zł netto (bez VAT).
 • W trakcie okresu ubezpieczenia możesz liczyć na maksymalnie 3 odszkodowania dodatkowe (jeśli przestoje spowodowane awarią trwają powyżej 21 dni)
 • Pomiędzy zdarzeniami musi upłynąć min. 6 miesięcy aby kwalifikowały się do wypłaty odszkodowania.

1

Maksymalna cena maszyny do GAP

Maksymalna cena maszyny objętej ubezpieczeniem GAP wynosi 800 000 zł.

1

Jakie maszyny mogą być objęte GAPem?

Ochronę GAP maszyna można wykupić na:

1

Wykluczenia z ubezpieczenia GAP maszyna

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy szkoda całkowita nastąpiła na skutek:

 1. aktu wojny (w tym wojny domowej), rozruchów społecznych, uczestnictwa w zamieszkach, przestępstwach, aktach terroryzmu, wandalizmu lub sabotażu, przy czym odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest wyłączona, gdy mimo zajścia którejkolwiek ze wskazanych wyżej okoliczności ubezpieczyciel pierwotny wypłacił odszkodowanie z umowy ubezpieczenia podstawowego;
 2. promieniowania jonizującego bądź skażenia promieniowaniem z jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych pochodzących ze spalania paliwa jądrowego lub jakichkolwiek innych przyczyn z tym związanych, a także wskutek dyscyplinarnych bądź wojskowych działań poczynionych w odpowiedzi takie skażenie (w ramach tego punktu zawiera się także wszelkie samoczynne procesy rozszczepienia jądra atomowego);
 3. katastrofy naturalnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy:

 1. ubezpieczyciel pierwotny odmówił wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia podstawowego, jak również odszkodowanie z umowy ubezpieczenia podstawowego nie zostało skutecznie wyegzekwowane na drodze postępowania sądowego;
 2. mienie w dniu wystąpienia szkody całkowitej nie było objęte ochroną z tytułu umowy ubezpieczenia podstawowego;
 3. szkoda całkowita miała miejsce podczas przewozu wykonywanego, w ramach usługi, przez przewoźnika drogowego, kolejowego, morskiego lub lotniczego;
 4. szkoda całkowita lub awaria powstała wskutek użytkowania mienia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 5. szkoda całkowita lub awaria powstała wskutek niewłaściwego użytkowania, naprawy, zmiany lub modyfikacji mienia, niezgodnie z technologią przewidzianą przez producenta tego mienia lub przez osoby nie posiadające uprawnień do dokonywania napraw lub wprowadzania zmian albo modyfikacji w mieniu;
 6. szkoda całkowita lub awaria została spowodowana przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo Korzystającego lub osób przez niego wskazanych do obsługi maszyny lub urządzenia (pracownicy lub inne osoby zatrudnione przez Korzystającego);
 7. szkoda całkowita lub awaria została spowodowana przez osobę będącą po spożyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 8. awaria powstała pod wpływem warunków atmosferycznych oraz powolnego działania czynników termicznych, chemicznych i biologicznych, wilgoci, pleśni i grzyba;
 9. awaria maszyny lub urządzenia powstała wskutek działania zwierząt;
 10. szkoda całkowita miała miejsce poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
 11. umowa leasingu lub umowa pożyczki okaże się nieważna lub bezskuteczna;
 12. mienie było w chwili zdarzenia powodującego szkodę całkowitą oddane przez Korzystającego lub Pożyczkodawcę krótkoterminowo tj. na okres umowny do sześciu miesięcy, w najem, użyczenie, dzierżawę lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze.

1

Czy warto wykupić GAP na maszynę?

Według mnie dużo zależy od rodzaju maszyny. Szkody całkowite w leasingu maszyn produkcyjnych zdarzają się rzadko. Bardziej prawdopodobna jest kradzież maszyny bądź awaria.

Jeśli Twoim zdaniem któreś z tych zjawisk ma szansę wystąpić w perspektywie kilku lat leasingu GAP zabezpieczy cię finansowo. W przeciwnym razie jest to raczej zbędny wydatek. Na pierwszy rzut oka niewielki – 0,25% rocznie, ale porównując to z kosztem ubezpieczenia większości maszyn maszyn około 0,5% rocznie GAP już nie wygląda tak tanio.

1

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu? Sprawdź u nas:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

Ubezpieczenie GAP oferta z rabatem 5% >>

kupuje gap

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Ubezpieczenie GAP do leasingu – wykluczenia, limity wypłat i maksymalne ceny auta

  4.9/5 - (24 votes)

  Poprzedni post

  Dokumenty do leasingu – jakie są potrzebne?

  Następny post

  Leasing na samochód specjalny (pojazd specjalny)