Beneficjent rzeczywisty a leasing. Przy każdym wniosku leasingowym firmy leasingowe muszą ustalić kto jest beneficjentem rzeczywistym leasingobiorcy – obliguje je do tego ustawa. Kto jest beneficjentem rzeczywistym? Co powinien wiedzieć leasingobiorca?

Beneficjent rzeczywisty leasing

1

Beneficjent rzeczywisty a leasing

Beneficjent rzeczywisty definicja

Termin beneficjent rzeczywisty wynika z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zwaną też ustawą AML (Anti Money Laundering).

Art. 2 ust.2 „Ilekroć w Ustawie jest mowa o:

1) beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:

 • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub
 • osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku trustu:

 • założyciela,
 • powiernika,
 • nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 • beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 • inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 • inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym,

c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.”

1

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Informacje o beneficjencie rzeczywistym można zgłaszać i sprawdzać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych: https://crbr.podatki.gov.pl

Osoby fizyczne prowadzące działalność nie muszą dokonywać zgłoszeń, natomiast np. spółki zoo mają taki obowiązek. Czas na zgłoszenie jest krótki i wynosi 7 dni. Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego podlega karze do 1 mln zł. W przypadku zmian przedsiębiorcy również mają 7 dni na zgłoszenie do CRBR.

1

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego a leasing

Firmy leasingowe muszą obowiązkowo każdorazowo ustalić kto jest beneficjentem rzeczywistym. Niezależnie od tego czy chodzi o leasingowanie samochodu, leasing maszyn czy cesja leasing.

Jeśli nie da się go ustalić (chodzi o identyfikację i ustalenie tożsamości beneficjenta) leasingodawca nie może zawrzeć transakcji leasingu.

Identyfikacja obejmuje ustalenie imienia, nazwiska, obywatelstwa, państwa urodzenia, adresu zamieszkania, serii i numeru dokumentu tożsamości, numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL).

1

1.11.2021 weszła w życie nowelizacja Ustawy AML

Nowelizacja nakłada na instytucje obowiązane obowiązek odnotowywania wszelkich rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym dotyczącym klienta, ustalonym przez tę instytucję obowiązaną, a danymi dostępnymi w CRBR. Jednocześnie, instytucja obowiązana będzie musiała podjąć odpowiednie czynności w celu wyjaśnienia ustalonych rozbieżności, a w przypadku ich potwierdzenia, przekazać tę informację ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wraz z uzasadnieniem i dokumentacją dotyczącą odnotowanych rozbieżności.

W przypadku niezgodności (lub braku wpisu w rejestrze) firma leasingowa ma obowiązek raportować wychwycone sytuacje wraz z wyjaśnieniami leasingobiorcy, co może powodować nałożenie późniejszej kary finansowej. Dlatego przed złożeniem wniosku o auto leasing upewnij się, że dokonałeś zgłoszenia w CRBR.

1

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu? Sprawdź u nas:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Jak wybrać dobry leasing?

Leasing w działalności jednoosobowej

3 sposoby na tani leasing

BMW Leasing

  5/5 - (6 votes)

  Poprzedni post

  Zdolność leasingowa: główne kryteria oceny

  Następny post

  Leasing motocykla